Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Nhánh từ xa
  7. Kéo các nhánh từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Kéo các nhánh từ xa

Bạn có thể áp dụng những thay đổi mới nhất từ ​​kho lưu trữ từ xa vào kho lưu trữ cục bộ của mình bằng cách sử dụng lệnh git pull.

Ví dụ: giả sử nhánh từ xa ngược dòng trong nhánh cục bộ của bạn. Nhánh từ xa sẽ bao gồm tất cả các thay đổi của nhánh cục bộ, như minh họa bên dưới.

Diagram displaying an updatream branch.
Nhánh từ xa ngược dòng từ nhánh cục bộ.

Trong trường hợp này, nếu chúng ta áp dụng hợp nhất từ ​​nhánh từ xa (gốc/chính) vào nhánh cục bộ (chính), thì đó sẽ là hợp nhất chuyển tiếp nhanh.

Diagram displaying a fast-forward merge.

Tuy nhiên, nếu có những thay đổi trong nhánh chính cục bộ không có trong nhánh gốc/nhánh chính từ xa, lệnh pull sẽ thực hiện hợp nhất và tạo một cam kết hợp nhất để liên kết những thay đổi đó lại với nhau.

Diagram displaying a merge and commit before a pull.
Git phải hợp nhất và cam kết trước khi kéo nếu nhánh cục bộ khác với nhánh từ xa.

Một cam kết hợp nhất được tạo tự động trong kho lưu trữ cục bộ khi thực hiện kéo. Nếu có xung đột, bạn sẽ phải giải quyết xung đột và cam kết hợp nhất theo cách thủ công.

Diagram displaying no conflict auto merge.

Nếu không có xung đột, cam kết sẽ tự động hợp nhất.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life