Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Nhánh từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Nhánh từ xa

Mặc dù Git là cục bộ trên máy tính của bạn nhưng bạn cũng có thể có các bản sao từ xa của một kho lưu trữ. Các kho lưu trữ từ xa có thể nằm trên một máy chủ trung tâm riêng hoặc đơn giản là trên máy tính của đồng nghiệp.

Bạn cũng có thể lưu trữ các kho lưu trữ từ xa bằng phần mềm kiểm soát phiên bản như Backlog.

Bạn có thể truy xuất các thay đổi của người khác đối với kho lưu trữ hoặc di chuyển bản sao cục bộ của kho lưu trữ sang máy chủ từ xa.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life