Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Chuyển đổi nhánh
  7. Cất giữ các nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cất giữ các nhánh

Nếu bạn có các thay đổi chưa được cam kết (hoặc các tệp mới được thêm vào) trong cây làm việc của mình và bạn muốn chuyển sang một nhánh mới, thì những thay đổi chưa được cam kết đó cũng sẽ được chuyển sang nhánh mới. Những thay đổi mà bạn cam kết sẽ được cam kết cho nhánh mới.

Tuy nhiên, nếu Git nhận thấy xung đột giữa các thay đổi chưa được cam kết trong nhánh hiện tại của bạn và các tệp trong nhánh mới mà bạn đang chuyển sang, bạn sẽ không được phép chuyển đổi. Bạn phải cam kết hoặc cất giữ những thay đổi đó trước khi chuyển đổi nhánh.

Bạn có thể coi stash (nơi cất giữ) như một ngăn kéo để lưu trữ tạm thời các thay đổi không được cam kết. Cất giữ cho phép bạn bỏ qua bất kỳ thay đổi “lộn xộn” nào trong cây làm việc của mình và tiếp tục làm việc trên một nhánh mới với một khung sạch.

Bạn luôn có thể lấy ra các thay đổi chưa được cam kết được lưu trữ trong khung và áp dụng chúng cho nhánh ban đầu và các nhánh khác sau này.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life