Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cộng tác Git
 6. Chuyển đổi nhánh
 7. Trỏ vào các nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Trỏ vào các nhánh

HEAD được sử dụng để thể hiện ảnh chụp nhanh hiện tại của một nhánh. Đối với một kho lưu trữ mới, theo mặc định, Git sẽ trỏ HEAD đến nhánh chính. Thay đổi nơi HEAD trỏ tới sẽ cập nhật nhánh đang hoạt động của bạn.

Các ký hiệu ~(dấu ngã) và ^(dấu mũ) trỏ đến một vị trí liên quan đến một cam kết cụ thể. Các ký hiệu được sử dụng với tham chiếu cam kết, điển hình là HEAD hoặc hàm băm cam kết.

 • ~ đề cập đến tổ tiên (bao nhiêu thế hệ trở lại tùy thuộc vào số lượng).
 • HEAD~1 đề cập đến cha mẹ đầu tiên của cam kết.
 • HEAD~2 đề cập đến ông bà đầu tiên của cam kết.
 • ^ đề cập đến cha mẹ của các cam kết hợp nhất.
 • HEAD^1 đề cập đến cha mẹ đầu tiên của HEAD trong đó head là một cam kết hợp nhất.
 • HEAD^2 đề cập đến ông bà đầu tiên của HEAD trong đó head là một cam kết hợp nhất.

Một cam kết có thể có hai cha mẹ trong một cam kết hợp nhất.

Diagram of git symbols pointing to specific positions.
các ký hiệu ~(dấu ngã) và ^(dấu mũ) trỏ đến một vị trí liên quan đến một cam kết

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life