Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Phân nhánh quy trình công việc
  7. Chính
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Chính

Khi thực hiện cam kết đầu tiên trong kho lưu trữ, Git sẽ tự động tạo một nhánh chính theo mặc định. Các cam kết tiếp theo sẽ nằm dưới nhánh chính cho đến khi bạn quyết định tạo và chuyển sang nhánh khác.

Cơ sở mã nằm trong nhánh chính đã sẵn sàng sản xuất. Cam kết mới nhất sẽ được cấp thẻ phát hành khi nó sẵn sàng cho một bản phát hành cụ thể.

Changes are committed to the main branch.
Các thay đổi được cam kết với nhánh chính.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life