Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Tích hợp các nhánh
  7. Hợp nhất các nhánh
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Hợp nhất các nhánh

Bạn có thể tích hợp một số nhánh bằng cách sử dụng lệnh git merge.

Hãy xem xét tình huống dưới đây. Có hai nhánh: một nhánh sửa lỗi với một vài cam kết đến từ nhánh chính.

Branch

Trong trường hợp này, việc hợp nhất sửa lỗi trở lại thành chính không phải là vấn đề lớn. Đó là vì chính không thay đổi kể từ khi sửa lỗi được tạo. Git sẽ hợp nhất điều này bằng cách di chuyển vị trí chính sang vị trí mới nhất của sửa lỗi. Hợp nhất này được gọi là chuyển tiếp nhanh.

Fast-forward merge

Tuy nhiên, trong ví dụ bên dưới, chính đã được cập nhật nhiều lần kể từ khi sửa lỗi được phân nhánh. Các thay đổi từ sửa lỗichính phải được kết hợp khi thực hiện hợp nhất trên hai nhánh này.

It has advanced more than when a branch is divided

Đối với loại hợp nhất này, một cam kết hợp nhất được tạo và vị trí chính được cập nhật thành cam kết hợp nhất mới được tạo.

Merge commit incorporating both changes

Ngay cả khi có thể hợp nhất chuyển tiếp nhanh, bạn vẫn có thể buộc nó hợp nhất một cách rõ ràng mà không cần hợp nhất chuyển tiếp nhanh

Non fast-forward merge

Như được hiển thị ở trên, quá trình hợp nhất không chuyển tiếp nhanh sẽ để lại nhánh sửa lỗi nguyên vẹn. Điều này cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng hơn về nhánh tính năng sửa lỗi. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nơi nhánh tính năng bắt đầu hoặc kết thúc và theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với nhánh tính năng.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life