Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Xem lại các thay đổi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Xem lại các thay đổi

Trước khi thực hiện các thay đổi lớn, như hợp nhất vào nhánh chính hoặc phát hành bản cập nhật ra công chúng, các nhà phát triển thực hiện đánh giá mã liên quan đến việc kiểm tra một cách có hệ thống tất cả thay đổi mã. Quá trình cộng tác này bao gồm một hoặc nhiều người xem lại cẩn thận kiểm tra mã để tìm các vấn đề tiềm ẩn, như lỗi, lỗ hổng và việc tuân thủ các tiêu chuẩn viết mã.

Hãy cùng khám phá những lợi ích khác nhau của việc xem lại mã và cách xem lại mã.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life