Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
  7. Cài đặt Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cài đặt Git

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt Git từ trang web Git trên máy tính của bạn.

Windows

Sau khi cài đặt, hãy đi đến menu “Start” > “All programs” > “Git” > “Git Bash”.

Mac

Sau khi cài đặt, hãy mở Terminal trong Applications/Utilities.

Để xác minh rằng Git đã được cài đặt thành công, hãy hoàn thành kiểm tra phiên bản.

Chuỗi đầu ra của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường hoặc phiên bản đã cài đặt.

$ git --version
  git version 2.37.1 (Apple Git-137.1)

Bây giờ bạn đã có Git trên máy của mình!

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life