Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Mac
  7. Kéo từ một kho lưu trữ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Kéo từ một kho lưu trữ

Bây giờ chúng ta hãy kéo thay đổi mới nhất (mà chúng ta vừa đẩy vào bước trước) từ kho lưu trữ từ xa đến kho lưu trữ cục bộ của chúng ta (nghĩa là thư mục “tutorial”).

Quay lại chế độ xem danh sách dấu trang và nhấp đúp vào kho lưu trữ tutorial.

Giờ đây, kho lưu trữ từ xa của chúng ta đã được cập nhật với các thay đổi từ tutorial2, hãy kéo thay đổi và đồng bộ hóa thư mục kho lưu trữ ban đầu của chúng ta là tutorial.

Để thực hiện thao tác kéo, nhấp vào biểu tượng “Pull” trên thanh công cụ.

Click Pull button on the toolbar

Không cần thay đổi trên màn hình tiếp theo, vì vậy hãy nhấp vào “OK”.

Click OK button

Lưu ý rằng main đã chuyển sang cùng cấp độ với “origin/main”. Điều này có nghĩa là kho lưu trữ cục bộ “tutorial” của chúng ta hiện được cập nhật với những thay đổi mới nhất từ kho lưu trữ từ xa.

The origin/main have advanced to the same position

Mở tệp sample.txt và kiểm tra nội dung.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog
add: Register a change in an index

Bạn cần thấy add: Register a change in an index được thêm vào nội dung.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life