Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Mac
  7. Đẩy từ một kho lưu trữ được sao chép
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy từ một kho lưu trữ được sao chép

Tiếp theo, bây giờ chúng ta có thể đẩy từ kho lưu trữ được sao chép chúng ta vừa tạo.

Đầu tiên, đi tới thư mục tutorial2 mới trên máy của bạn. Thêm phần chữ in đậm bên dưới vào sample.txt và thực hiện thay đổi giống như cách bạn đã thực hiện trong kho hướng dẫn ban đầu.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog add: Register a change in an index

Khi nhật ký lịch sử của nhánh kho lưu trữ cục bộ của bạn cập nhật, nó sẽ ở trước nhánh kho lưu trữ từ xa.

The local repository‘s commit has advanced.

Bây giờ đẩy cam kết mới vào kho lưu trữ từ xa.

Nhấp vào biểu tượng “Push” trên thanh công cụ.

Click Push in the toolbar

Đảm bảo hộp kiểm main được chọn và tiếp tục bằng cách nhấp vào “OK”.

Confirm that the main checkbox is selected, then click the OK button.

Bây giờ mainorigin/main ở cùng cấp độ. Điều đó có nghĩa là kho lưu trữ từ xa hiện được cập nhật với thay đổi mới nhất và hiện đang đồng bộ với kho lưu trữ cục bộ

Origin/main‘s commit has progressed.

Bây giờ, bạn sẽ tìm thấy cam kết mới được đẩy được liệt kê trong “Recent Updates” trên trang Git của Backlog.

The commit you have just pushed has been added to the lastest update

Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn về các nhánh nhưng đây hiện là vị trí mà mỗi tham chiếu sau trỏ đến:

  • origin/main: Trỏ tới nhánh chính của origin, thường là kho lưu trữ từ xa.
  • origin/HEAD: Đề cập đến cam kết hiện tại của origin, tức là kho lưu trữ từ xa. Trong hầu hết các trường hợp, kho lưu trữ cục bộ sẽ trỏ đến cùng một vị trí với origin/HEAD khi thực hiện sao chép (tương đương với origin/main). Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu bạn chuyển tới một nhánh từ xa khác.
  • main: Trỏ tới nhánh chính của kho lưu trữ cục bộ.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life