Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Windows
  7. Sao chép một kho lưu trữ từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Sao chép một kho lưu trữ từ xa

Đối với bước này trong hướng dẫn của chúng ta, hãy tưởng tượng bạn là một thành viên khác trong nhóm và muốn sao chép kho lưu trữ từ xa chúng ta tạo rađẩy đến trong các bước trước vào một thư mục khác để bạn có thể làm việc với nó trên máy cục bộ của mình. Chúng ta sẽ gọi thư mục này là tutorial2.

Nhấp đúp vào bất kỳ đâu trên màn hình nền và nhấp vào “Git Clone” trong menu chuột phải.

Click Git Clone

Nhập URL của kho lưu trữ từ xa mà bạn muốn sao chép và tên của thư mục, sau đó nhấp vào “OK”.

Enter the URL of the remote repository, then click OK

Quá trình sao chép sẽ bắt đầu trên màn hình tiếp theo. Khi hoàn thành, nhấp vào “Close” để kết thúc.

Clone succeeded

Bây giờ bạn đã tạo thư mục tutorial2.

Directory tutorial2 was created

Để xác minh rằng Git đã thực hiện sao chép thành công, hãy tìm dòng sau trong tệp sample.txt của thư mục mới được sao chép tutorial2:

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life