Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Windows
  7. Đẩy từ một kho lưu trữ được sao chép
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy từ một kho lưu trữ được sao chép

Tiếp theo, bây giờ chúng ta có thể đẩy từ kho lưu trữ được sao chép chúng ta vừa tạo.

Đầu tiên, thêm phần chữ in đậm bên dưới vào tệp sample.txt trong thư mục mới được sao chép và cam kết thay đổi.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog add: Register a change in an index

Khi nhật ký lịch sử của nhánh kho lưu trữ cục bộ của bạn cập nhật, nó sẽ ở trước nhánh kho lưu trữ từ xa.

The local repository‘s commit has advanced.

Bây giờ đẩy cam kết mới vào kho lưu trữ từ xa.

Nhấp chuột phải vào thư mục “tutorial2” và nhấp vào “Push.”

Right-click tutorial2 directory and click Push button

Nhấp vào “OK” để chuyển sang màn hình tiếp theo.

Nhấp lại vào “OK”.

Working in tutorial2

Màn hình sau hiển thị quá trình đẩy đang diễn ra. Khi hoàn thành, nhấp vào “Close” để kết thúc.

The next screen will be shown and the Push will begin

Chọn “TortoiseGit” > “Show log” từ menu chuột phải. Bây giờ mainorigin/main ở cùng cấp độ. Điều đó có nghĩa là kho lưu trữ từ xa hiện được cập nhật với thay đổi mới nhất và đồng bộ với kho lưu trữ cục bộ.

Bây giờ, bạn sẽ tìm thấy cam kết mới được đẩy được liệt kê trong “Recent Updates” trên trang Git của Backlog.

The commit you have just pushed has been added to the lastest update

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn về các nhánh nhưng đây hiện là vị trí mà mỗi tham chiếu sau trỏ đến:

  • origin/main: Trỏ tới nhánh chính của origin, thường là kho lưu trữ từ xa.
  • origin/HEAD: Đề cập đến cam kết hiện tại của origin, tức là kho lưu trữ từ xa. Trong hầu hết các trường hợp, kho lưu trữ cục bộ sẽ trỏ đến cùng một vị trí với origin/HEAD khi thực hiện sao chép (tương đương với origin/main). Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu bạn chuyển tới một nhánh từ xa khác.
  • main: Trỏ tới nhánh chính của kho lưu trữ cục bộ.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life