Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Windows
  7. Kéo từ một kho lưu trữ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Kéo từ một kho lưu trữ

Bây giờ chúng ta hãy kéo thay đổi mới nhất (mà chúng ta vừa đẩy vào bước trước) từ kho lưu trữ từ xa đến kho lưu trữ cục bộ của chúng ta (nghĩa là thư mục “tutorial”).

Giờ đây, kho lưu trữ từ xa của chúng ta đã được cập nhật với các thay đổi từ tutorial2, hãy kéo thay đổi và đồng bộ hóa thư mục kho lưu trữ ban đầu của chúng ta là tutorial.

Để thực hiện kéo, nhấp chuột phải vào thư mục “tutorial” và chọn “Pull” từ menu chuột phải.

Click pull from the right-click menu

Nhấp vào “OK”.

Click OK button

Quá trình kéo sẽ bắt đầu. Khi hoàn thành, nhấp vào “Close” để kết thúc.

When the next screen is displayed, the pull will begin.

Nhấp vào “TortoiseGit” > “Show log” từ menu chuột phải. Lưu ý rằng main đã chuyển sang cùng cấp độ với origin/main. Điều này có nghĩa là kho lưu trữ cục bộ tutorial của chúng ta hiện được cập nhật với những thay đổi mới nhất từ kho lưu trữ từ xa.

The origin/main have advanced to the same position.

Mở tệp sample.txt và kiểm tra nội dung.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog
add: Register a change in an index

Bạn cần thấy add: Register a change in an index được thêm vào nội dung.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life