Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Windows
  7. Tạo xung đột
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo xung đột

Khi xung đột phát sinh, bạn sẽ cần phải giải quyết nó để hoàn thành công việc của mình. Trong bước này, chúng ta sẽ cố tình tạo xung đột bằng cách sử dụng hai kho lưu trữ hiện có của chúng ta, “tutorial” và “tutorial2”.

Đầu tiên, mở tệp sample.txt trong thư mục tutorial. Thêm phần chữ in đậm bên dưới vào tệp và cam kết.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog


add: Register a change in an index commit: Save the status of an index

Record the status of commit index

Tiếp theo, mở tệp sample.txt trong thư mục tutorial2. Thêm phần chữ in đậm bên dưới vào tệp và cam kết.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog


add: Register a change in an index pull: Obtain the content of the remote repository

pull Acquire the contents of a remote repository.

Bây giờ đẩy thay đổi từ tutorial2 vào kho lưu trữ từ xa.

Push to the remote repository

Trong kho lưu trữ từ xa hiện tại của chúng ta, tệp sample.txt chứa dòng thứ ba pull: Obtain the content of the remote repository và đã được cam kết trong nhật ký lịch sử.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đẩy cam kết từ kho lưu trữ tutorial sang kho lưu trữ từ xa.

Git raises a conflict and rejects your push

Như bạn có thể thấy, Git gây xung đột và từ chối thao tác đẩy của bạn.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life