Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Windows
  7. Đẩy đến một kho lưu trữ từ xa
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy đến một kho lưu trữ từ xa

Hãy đẩy tới kho lưu trữ cục bộ mà bạn đã tạo theo phần đầu của hướng dẫn này.

Nhấp chuột phải vào thư mục “tutorial” và nhấp vào “Push”.

Click Push

Nhấp vào “Manage”.

Click the Manage button.

Nhập như sau:

  • Kho lưu trữ từ xa: “origin”
  • URL: URL của kho lưu trữ từ xa mà bạn đã tạo trước đó trong Backlog

Nhấp vào “Add New/Save” và “origin” bây giờ sẽ tương ứng với URL của kho lưu trữ từ xa.

Nhấn “OK” để hoàn tất.

Enter the remote repository URL and click the Add New/Save button the URL of the remote repository you previously created in Backlog

Nếu bạn đang sử dụng Bảng điều khiển, kho lưu trữ từ xa “origin” sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn bỏ qua tên kho lưu trữ từ xa khi đẩy/kéo. Đó là bởi vì quy ước thường sử dụng “origin” làm tên kho lưu trữ từ xa.

Chọn “origin” làm mục Từ xa trên màn hình Push, sau đó nhấp vào “OK”.

Nhập email và mật khẩu Backlog của bạn. Sau đó nhấp vào “continue”.

Enter your Backlog email and password. Then click continue

Bạn sẽ thấy màn hình sau khi đẩy thành công.

If you see success on the screen it means success.

Mở trang Git trên Backlog và bạn sẽ tìm thấy bản cập nhật mới tương ứng với lần đẩy của bạn tới kho lưu trữ từ xa được liệt kê trong “Recent Updates”.

The push item is added to the recent updates.

Tệp được đẩy cũng sẽ xuất hiện trong danh sách các tệp trong kho lưu trữ từ xa.

The file from the pushed repository is added.

Tiếp theo, chúng ta sẽ sao chép kho lưu trữ từ xa này.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life