Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
 7. Kéo từ một kho lưu trữ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Kéo từ một kho lưu trữ

Bây giờ chúng ta hãy kéo thay đổi mới nhất (mà chúng ta vừa đẩy vào bước trước) từ kho lưu trữ từ xa đến kho lưu trữ cục bộ của chúng ta (nghĩa là thư mục “tutorial”).

Giờ đây, kho lưu trữ từ xa của chúng ta đã được cập nhật với các thay đổi từ tutorial2, hãy kéo thay đổi và đồng bộ hóa thư mục kho lưu trữ ban đầu của chúng ta là tutorial.

Để thực hiện thao tác kéo, hãy sử dụng lệnh git pull. Nếu bạn không đưa vào tên kho lưu trữ, thao tác kéo sẽ được thực hiện trên kho lưu trữ dưới bí danh origin.

$ git pull origin main
 Username:
 Password:
 From https://example.backlog.com/git/BLGGIT/tutorial.git
 * branch      main   -> FETCH_HEAD
 Updating ac56e47..3da09c1
 Fast-forward
 sample.txt |  1 +
  1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Xác minh rằng lịch sử được cập nhật với lệnh git log.

$ git log
 commit 3da09c1134a41f2bee854a413916e4ebcae7318d
 Author: username
 Date:  Thu Jul 12 18:02:45 2022 +0900

 append description of the add command

 commit ac56e474afbbe1eab9ebce5b3ab48ac4c73ad60e
 Author: username
 Date:  Thu Jul 12 18:00:21 2022 +0900

   first commit

Cam kết mới hiện được liệt kê ở nhật ký lịch sử của kho lưu trữ này.

Mở tệp sample.txt và kiểm tra nội dung.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog
add: Register a change in an index

Bạn sẽ thấy add: Register a change in an index được thêm vào nội dung.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life