Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng Git trên Dòng lệnh
 7. Đẩy từ một kho lưu trữ được sao chép
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Đẩy từ một kho lưu trữ được sao chép

Tiếp theo, bây giờ chúng ta có thể đẩy từ kho lưu trữ được sao chép chúng ta vừa tạo

Đầu tiên, thêm phần chữ in đậm bên dưới vào sample.txt trong thư mục mới được sao chép và cam kết thay đổi.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog add: Register a change in an index

$ git add sample.txt
$ git commit -m "append description of the add command"
 [main 1ef5c8c] append description of the add command
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

Bây giờ sử dụng lệnh git push để đẩy một cam kết mới đến kho lưu trữ từ xa.

Bạn có thể bỏ qua tên kho lưu trữ và tên nhánh khi thực hiện thao tác đẩy trong thư mục kho lưu trữ được sao chép.

$ git push
 Username: <username>
 Password: <password>
 Counting objects: 5, done.
 Delta compression using up to 4 threads.
 Compressing objects: 100% (2/2), done.
 Writing objects: 100% (3/3), 351 bytes, done.
 Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
 To https://example.backlog.com/git/BLGGIT/tutorial.git
   486789c..1ef5c8c main -> main

Bây giờ bạn sẽ tìm thấy cam kết mới được đẩy vào Backlog. Nó sẽ được liệt kê trong “Recent Updates” trên trang Git của Backlog.

The commit you have just pushed has been added to the lastest update.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life