Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Các kho lưu trữ
  7. Kho lưu trữ từ xa so với kho lưu trữ cục bộ
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Kho lưu trữ từ xa so với kho lưu trữ cục bộ

Có hai loại kho lưu trữ Git: từ xa và cục bộ.

  • Một kho lưu trữ từ xa được lưu trữ từ xa (có thể trên internet hoặc một máy chủ bên ngoài; đó thậm chí có thể là cùng một máy trong một đường dẫn khác) và được chia sẻ giữa nhiều thành viên nhóm.
  • Một kho lưu trữ cục bộ được lưu trữ trên một máy cục bộ cho một người dùng cá nhân.

Mặc dù bạn có thể sử dụng các tính năng kiểm soát phiên bản Git với kho lưu trữ cục bộ, nhưng các tính năng cộng tác — như kéo và đẩy các thay đổi mã với bạn nhóm — chỉ có thể được thực hiện trên một kho lưu trữ từ xa.

Remote vs local repositories
Kho lưu trữ Git từ xa và cục bộ hoạt động cùng nhau.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life