Skip to main content
 1. Learn center
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách quản lý lịch sử trong Gi
 7. Hoàn tác cam kết
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Hoàn tác cam kết

Đi đến thư mục git-tutorial/tutorial2 mà bạn đã tải xuống trước đó.

Khi bạn kiểm tra lịch sử của kho lưu trữ này, nó sẽ giống như sau:

Current history

Chúng tôi sẽ hoàn tác cam kết “append description of the pull command” bằng cách sử dụng lệnh git revert.

Trước tiên, hãy mở tệp sample.txt và xác minh rằng nội dung của tệp giống như sau:

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog
add: Register a change in an index
commit: Save the status of an index
pull: Obtain the content of the remote repository

Chúng tôi sẽ hoàn tác cam kết HEAD mới nhất có tên “append description of the pull command” bằng cách sử dụng lệnh revert, như sau:

$ git revert HEAD
[main d47bb1d] Revert "append description of the pull command"
 1 files changed, 1 insertions(+), 2 deletions(-)

Bây giờ khi chúng ta mở sample.txt, bạn sẽ thấy rằng dòng cuối cùng (tức là “pull: Obtain the content of the remote repository”) sẽ không còn tồn tại.

The history of repository after the revert

Sử dụng lệnh git log để xác minh rằng lịch sử mới trông giống như sau:

$ git log
 commit 7bcf5e3b6fc47e875ec226ce2b13a53df73cf626
 Author: yourname <yourname@yourmail.com>
 Date:  Wed Jul 18 15:46:28 2022 +0900

   Revert "append description of the pull command"

   This reverts commit 0d4a808c26908cd5fe4b6294a00150342d1a58be.

 commit 0d4a808c26908cd5fe4b6294a00150342d1a58be
 Author: yourname <yourname@yourmail.com>
 Date:  Mon Jul 16 23:19:26 2022 +0900

   append description of the pull command

 commit 9a54fd4dd22dbe22dd966581bc78e83f16cee1d7
 Author: yourname <yourname@yourmail.com>
 Date:  Mon Jul 16 23:19:01 2022 +0900

   append description of the commit command

 commit 326fc9f70d022afdd31b0072dbbae003783d77ed
 Author: yourname <yourname@yourmail.com>
 Date:  Mon Jul 16 23:17:56 2022 +0900

   append description of the add command

 commit 48eec1ddf73a7fb508ef664efd6b3d873631742f
 Author: yourname <yourname@yourmail.com>
 Date:  Mon Jul 16 23:16:14 2022 +0900

   first commit

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life