Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách quản lý lịch sử trong Gi
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cách quản lý lịch sử trong Gi

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng Git với Windows, Mac hoặc Dòng lệnh, đã làm việc với phân nhánh và đã thử gắn thẻ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách sửa đổi, hoàn tác và kết hợp lịch sử cam kết của bạn.

Nếu bạn bỏ lỡ phần giới thiệu của chúng tôi về lịch sử Git, bạn có thể xem lại ở đây.

Đối với phần hướng dẫn này, chúng tôi đã chuẩn bị một kho lưu trữ với một số cam kết được tạo sẵn để tăng tốc mọi thứ.

Tải xuống kho lưu trữ ví dụ của chúng tôi tại đây và theo dõi khi chúng tôi ghi lại lịch sử Git.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life