Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Mac
  7. Cam kết một tệp
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cam kết một tệp

Chúng ta sẽ thêm một tệp mới và đăng ký nó ở kho lưu trữ chúng ta vừa tạo.

Tạo một tệp có tên sample.txt trong thư mục đó với nội dung văn bản sau.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog

Nhấp đúp vào kho lưu trữ “tutorial” trong cửa sổ dấu trang của Sourcetree để nhắc cửa sổ hoạt động của kho lưu trữ. Nếu có bất kỳ tệp mới được thêm hoặc chỉnh sửa nào trong thư mục, nó sẽ được hiển thị ở phía dưới bên trái của trình kiểm tra tệp cây làm việc.

Bởi vì chúng ta vừa thêm tệp sample.txt vào thư mục tutorial nên chúng ta thấy nó được liệt kê ở đó.

Repository screen

Nhấp chuột phải vào tệp “sample.txt” và chọn “Add to Index”. Tệp sẽ chuyển đến danh sách “Files staged in the index” ở trên.

Click Add to Index

Nhấp vào biểu tượng “Commit” trên thanh công cụ, nhập tin nhắn cam kết (ví dụ: “first commit”) và nhấp vào “Commit”.

Enter commit message and click commit button

Khi hoàn thành, bạn sẽ tìm thấy cam kết trong lịch sử nhánh “main”. Bạn có thể xác minh rằng cam kết đã thành công bằng cách nhấp vào “History” trên menu bên trái.

The commit is added

Tiếp theo, bạn đã sẵn sàng chia sẻ kho lưu trữ với nhóm của mình.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life