Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng phân nhánh trong Git
  7. Hợp nhất một nhánh vào nhánh chính
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Hợp nhất một nhánh vào nhánh chính

Tiếp theo, hãy hợp nhất nhánh bạn vừa tạo (tức là issue1) cùng với cam kết của nó vào main.

Để hợp nhất các cam kết của chúng ta vào nhánh chính, trước tiên chúng ta phải chuyển sang nhánh chính.

$ git checkout main
Switched to branch 'main'

Trước khi hợp nhất, hãy mở tệp myfile.txt và kiểm tra nội dung của tệp. Bạn sẽ thấy:

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog

Như bạn sẽ thấy, thay đổi được thêm vào issue1 mà chúng ta đã thực hiện trong bước trước không được đưa vào trong tệpmyfile.txt trên nhánh chính.

Khi bạn sử dụng lệnh git merge, cam kết đã chỉ định sẽ hợp nhất với nhánh đang hoạt động. Sử dụng lệnh sau, bây giờ chúng ta có thể hợp nhất.

$ git merge issue1
Updating 1257027..b2b23c4
Fast-forward
myfile.txt |    1 +
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

Vị trí của nhánh chính bây giờ sẽ chuyển sang vị trí của “issue1”, thực hiện hợp nhất chuyển tiếp nhanh.

Current history

Cuối cùng, hãy xác nhận nội dung của tệp myfile.txt. Mở myfile.txt và bạn sẽ thấy dòng mới mà chúng ta đã cam kết với nhánh issue1 hiện nằm trên nhánh chính.

Anyone can learn Git with this tutorial and Backlog
add: Register a change in an index

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life