Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Git là gì?
  7. Ba trạng thái của tệp Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Ba trạng thái của tệp Git

Như bạn có thể đoán được từ quy trình công việc Git, các tệp có thể ở một trong ba trạng thái:

  • Đã sửa đổi
  • Đã sắp xếp
  • Đã cam kết

Khi bạn sửa đổi một tệp, bạn sẽ chỉ thấy những thay đổi đó trong cây làm việc. Sau đó, bạn phải sắp xếp các thay đổi để đưa chúng vào cam kết tiếp theo của mình. Khi bạn hoàn tất việc sắp xếp tất cả các tệp, bạn có thể cam kết chúng và thêm một tin nhắn mô tả những gì bạn đã thay đổi. Sau đó, những thay đổi của bạn được ghi lại một cách an toàn trong ảnh chụp nhanh mới trong kho lưu trữ.

Git components
Ba trạng thái tệp cho Git là đã sửa đổi, đã sắp xếp và đã cam kết.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life