1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Lệnh & cài đặt Git
  6. Lệnh Git so với lệnh SVN
Git

Project and code management together.

Try it free

Lệnh Git so với lệnh SVN

Git đã trở thành hệ thống kiểm soát phiên bản chiếm ưu thế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong cộng đồng nguồn mở, trong khi SVN đã suy tàn. Nếu bạn chuyển từ SVN sang Git, đây là tài liệu tham khảo nhanh so sánh các lệnh phổ biến.

Bảng so sánh các lệnh Git-Subversion

| Lệnh | Thao tác | Subversion | | ------------ | -------------------------------------------------------- | ---------------------- | | git clone | Sao chép một kho lưu trữ | svn checkout | | git commit | Ghi lại các thay đổi vào lịch sử tệp | svn commit | | git show | Xem chi tiết cam kết | svn cat | | git status | Xem trạng thái | svn status | | git diff | Xem khác biệt | svn diff | | git log | Xem nhật kí | svn log | | git add | Thêm | svn add | | git mv | Di chuyển | svn mv | | git rm | Xóa | svn rm | | git reset | Hủy thay đổi | svn revert1 | | git branch | Tạo một nhánh | svn copy2 | | git checkout | Chuyển đổi nhánh | svn switch | | git merge | Hợp nhất | svn merge | | git tag | Tạo một thẻ | svn copy2 | | git pull | Cập nhật | svn update | | git fetch | Cập nhật | svn update | | git push | Những thay đổi được phản ánh trên kho lưu trữ từ xa | svn commit3 | | .gitignore | Bỏ qua danh sách tệp | .svnignore |

  1. Khôi phục ở SVN hủy bỏ thay đổi, nhưng Khôi phục trong Git phủ nhận thay đổi.
  2. Nhánh và thẻ giống nhau trong SVN nhưng khác nhau trong Git.
  3. SVN không có khái niệm về kho lưu trữ cục bộ so với kho lưu trữ từ xa; theo đó, một cam kết được phản ánh trực tiếp trong kho lưu trữ từ xa.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life