Skip to main content
 1. Learn center
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách quản lý lịch sử trong Gi
 7. Sao chép một cam kết sang một nhánh khác
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Sao chép một cam kết sang một nhánh khác

Đi đến thư mục git-tutorial/tutorial4 mà bạn đã tải xuống trước đó.

Khi bạn kiểm tra lịch sử của kho lưu trữ này, nó sẽ giống như sau:

Current history

Chúng ta sẽ tạo một cam kết mới trong nhánh chính là bản sao của một cam kết trên một nhánh khác của cùng một kho lưu trữ. Trong trường hợp này, hãy sao chép cam kết có tin nhắn “append description of the commit command”.

Chuyển sang nhánh chính. Sử dụng lệnh git cherry-pickvà chỉ định hàm băm cam kết cho “append description of the commit command”.

Hàm băm cam kết 99daed2 có thể khác tùy thuộc vào kho lưu trữ cục bộ của bạn. Bạn có thể lấy hàm băm cam kết bằng cách chạy lệnh git log trong nhánh đó. Tìm hàm băm cam kết của kho lưu trữ cục bộ của bạn và sử dụng nó thay thế.

$ git checkout main
 Switched to branch 'main'
$ git cherry-pick 99daed2
 error: could not apply 99daed2... commit
 hint: after resolving the conflicts, mark the corrected paths
 hint: with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'
 hint: and commit the result with 'git commit'

Như bạn có thể thấy ở trên, đã xảy ra xung đột. Giải quyết nó theo cách thủ công và tiến hành thực hiện thay đổi.

$ git add sample.txt
$ git commit

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life