Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Quản lý lịch sử Git
  7. Hợp nhất các cam kết
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Hợp nhất các cam kết

Gộp là quá trình hợp nhất nhiều cam kết thành một cam kết duy nhất.

Nếu bạn chạy Git merge 명령 và tùy chọn --squash, một cam kết mới sẽ nhóm tất cả các cam kết từ một nhánh lại với nhau. Cam kết đó sau đó có thể hợp nhất vào nhánh hiện tại.

Diagram using the squash command.
Sử dụng git merge --squash để hợp nhất các cam kết từ một nhánh tính năng/chủ đề thành một cam kết duy nhất để được hợp nhất vào nhánh hiện tại của bạn.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life