Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. ​Khái niệm cơ bản về Git
  6. Git là gì?
  7. Thành phần Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Thành phần Git

Có ba thành phần chính của một dự án Git:

  • Các kho lưu trữ
  • Cây làm việc
  • Chỉ mục

Kho lưu trữ, hay repo, là “thùng chứa” theo dõi tất cả các thay đổi đối với các tệp dự án của bạn. Nó chứa tất cả các cam kết được thực hiện bởi nhóm của bạn. Bạn có thể truy cập vào lịch sử cam kết với lệnh nhật ký git.

Cây làm việc hoặc thư mục làm việc bao gồm các tệp bạn đang làm việc. Bạn có thể coi cây làm việc như một hệ thống tệp nơi bạn có thể xem và sửa đổi các tệp của mình.

Chỉ mục hoặc khu vực sắp xếp, là nơi các cam kết được chuẩn bị. Sau khi được sắp xếp, các tệp từ cây làm việc được so sánh với các tệp trong kho lưu trữ. Các thay đổi đối với tệp trong cây làm việc được đánh dấu là đã sửa đổi trước khi thực hiện chúng.

Work tree and index
Ba thành phần chính của dự án Git là kho lưu trữ, chỉ mục và cây làm việc.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life