Skip to main content
 1. Learn center
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cộng tác Git
 6. Xem lại các thay đổi
 7. Quy trình công việc yêu cầu kéo
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Quy trình công việc yêu cầu kéo

Việc có quy trình xem lại mã có cấu trúc bằng cách sử dụng yêu cầu kéo dẫn đến mã nguồn chất lượng cao hơn và cung cấp bối cảnh rộng hơn cho các cuộc thảo luận trong tương lai.

Đây là một quy trình phát triển đơn giản với các yêu cầu kéo mà nhóm của bạn có thể làm theo

 1. [Nhà phát triển] Sao chép hoặc kéo nguồn của mục tiêu công việc.
 2. [Nhà phát triển] Tạo một nhánh cho công việc.
 3. [Nhà phát triển] Thực hiện công việc phát triển như thêm và sửa đổi chức năng.
 4. [Nhà phát triển] Đẩy tác vụ đã hoàn thành.
 5. [Nhà phát triển] Tạo yêu cầu kéo, chỉ định nhánh nào hợp nhất với nhánh nào.
 6. [Người đánh giá] Kiểm tra các thay đổi từ yêu cầu kéo được thông báo và xem lại.
 7. [Người đánh giá] Đánh giá công việc và gửi phản hồi cho nhà phát triển, nếu cần.
 8. [Người xem lại] Hợp nhất nếu không có vấn đề gì trong quá trình xem lại.
 9. [Người xem lại] Đóng nếu yêu cầu kéo trở nên không cần thiết do xem lại

Lặp lại các bước từ 3 đến 7 thường xuyên nếu cần để cải thiện chất lượng của mã nguồn.

Example of a pull request workflow
Ví dụ về quy trình công việc yêu cầu kéo.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life