Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Xem lại các thay đổi
  7. Yêu cầu kéo trong Backlog
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Yêu cầu kéo trong Backlog

Dưới đây là danh sách ví dụ về yêu cầu kéo trong Backlog. Phần mềm cho phép bạn nhanh chóng xem các yêu cầu kéo nào đang mở, giúp các thành viên nhóm dễ dàng xem lại chúng.

Pull request list in Backlog, a Git hosting service with bug tracking features
Danh sách yêu cầu kéo trong Backlog, Dịch vụ lưu trữ Git của Nulab với các tính năng theo dõi lỗi.

Mỗi yêu cầu kéo có trang riêng, nơi bạn có thể tìm thấy mô tả yêu cầu kéo cùng với các tab để xem nhận xét (hiển thị trong hình bên dưới), cam kết và tệp.

Pull request comments in Backlog
Nhận xét về yêu cầu kéo trong Backlog.

Người tạo và người xem lại yêu cầu kéo có thể thảo luận ngay trên trang bằng cách sử dụng nhận xét, được ghi lại trên máy chủ để bất kỳ ai cũng có thể vào lại chúng.

Bạn cũng có thể cam kết và đẩy các thay đổi đến một nhánh cụ thể. Cam kết được đẩy sẽ tự động phản ánh trong yêu cầu kéo.

Trên tab mã nguồn, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thay đổi đối với mã nguồn. Người tạo yêu cầu kéo cũng có thể thêm ghi chú về mục tiêu của họ đối với mã nguồn và cung cấp thông tin bổ sung để thông báo cho người xem lại. Trình xem khác biệt hiển thị các dòng đã sửa đổi được đánh dấu bằng màu đỏ (đã xóa) hoặc xanh lục (đã thêm.)

Changes are highlighted in the source code

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life