Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cộng tác Git
  6. Xem lại các thay đổi
  7. Yêu cầu kéo
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Yêu cầu kéo

Yêu cầu kéo giúp việc xem lại mã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình công việc của nhóm bạn dễ dàng hơn.

Development without/with pull request

Yêu cầu kéo thông báo cho các thành viên nhóm phát triển khác về những thay đổi được thực hiện trong kho lưu trữ cục bộ của bạn và cung cấp các chức năng sau:

  • Thông báo cho các thành viên nhóm khi cần xem lại hoặc hợp nhất công việc
  • Hiển thị các thay đổi được thực hiện đối với mã nguồn theo cách dễ hiểu
  • Cung cấp một nền tảng để giao tiếp về mã nguồn

Yêu cầu kéo không phải là chức năng Git. GitHub đã tạo ra chúng để giúp các nhà phát triển tham gia phát triển nguồn mở dễ dàng hơn và do đó, cho phép họ tạo mã nguồn chất lượng cao hơn. Yêu cầu kéo có sẵn trong hầu hết các dịch vụ lưu trữ Git chính, như Backlog.

Yêu cầu kéo, còn được gọi là yêu cầu hợp nhất hoặc đề xuất hợp nhất, là một thành phần cơ bản của quá trình phát triển phần mềm cộng tác bằng cách sử dụng các hệ thống kiểm soát phiên bản như Git.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life