Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách quản lý lịch sử trong Gi
 7. Kết hợp và hợp nhất các cam kết
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Kết hợp và hợp nhất các cam kết

Đi đến thư mục git-tutorial/tutorial7 mà bạn đã tải xuống trước đó.

Khi bạn kiểm tra lịch sử của kho lưu trữ này, nó sẽ giống như sau:

Current history

Chúng tôi sẽ gộp các cam kết từ nhánh issue1 thành một cam kết duy nhất và sau đó hợp nhất nó vào nhánh chính.

Chuyển sang nhánh chính và thực hiện hợp nhất với tùy chọn --squash như bên dưới.

$ git checkout main
 Switched to branch 'main'
$ git merge --squash issue1
 Auto-merging sample.txt
 CONFLICT (content): Merge conflict in sample.txt
 Squash commit -- not updating HEAD
 Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Git sẽ phát hiện xung đột. Chúng ta phải giải quyết nó theo cách thủ công trong tệp sample.txt và cam kết thay đổi.

$ git add sample.txt
$ git commit
 [main 0d744a7] Conflicts:  sample.txt
  1 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-)

Bây giờ chúng ta có một cam kết mới được thêm vào nhánh chính, bao gồm tất cả cam kết trong nhánh issue1.

Bạn có thể xác minh thay đổi mới trong lịch sử sửa đổi bằng lệnh git log.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life