Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng yêu cầu kéo trong Git
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cách sử dụng yêu cầu kéo trong Git

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng Git với Windows, Mac hoặc Dòng lệnh, đã làm việc với phân nhánhgắn thẻ và đã tập quản lý lịch sử cam kếtcủa bạn. Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang yêu cầu kéo.

Để trình bày cách sử dụng các yêu cầu kéo, trước tiên chúng ta cần tạo, sửa đổi và đẩy một nhánh mới.

Nếu bạn bỏ lỡ phần giới thiệu của chúng tôi về yêu cầu kéo, bạn có thể xem lại ở đây.

Để bắt đầu, hãy tạo tệp JS sau trong kho lưu trữ.

// sort.js
 var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
 console.log(number);

Sau đó đẩy nó đến một nhánh từ xa.

Tìm hiểu cách đẩy tới kho lưu trữ từ xa trên Windows, Mac hoặc Dòng lệnh.

Tiếp theo, tạo một nhánh gọi là “add-sort-func” để sắp xếp một mảng

$ git checkout -b add-sort-func

Học cách tạo nhánh.

Và sửa đổi tệp như sau

// sort.js
 var sortNumber = function (number) {
  number.sort(function (a, b) {
   if (a == b) {
    return 0;
   }
   return a < b ? -1 : 1;
  });
 };

 var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
 sortNumber(number);
 console.log(number);

Sau đó cam kết thay đổi.

$ git add sort.js
$ git commit -m "<commit_message>"

Cuối cùng, sử dụng lệnh git pushđể đẩy nhánh đã sửa đổi đến một nhánh từ xa.

$ git push origin add-sort-func

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo yêu cầu kéo.

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ giới thiệu của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng Backlog trong hướng dẫn này nhưng đặc biệt là trong phần này là nơi chúng tôi nhấn mạnh vào các yêu cầu kéo. Bạn có thể bắt đầu dùng thử miễn phí Backlog bây giờ.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life