Skip to main content
  1. Learn center
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng yêu cầu kéo trong Git
  7. Tạo yêu cầu kéo
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo yêu cầu kéo

Trên trang Git của dự án của bạn trong Backlog, hãy chọn kho lưu trữ đích.

The Git page of your project in Backlog

Sau đó chuyển đến tab Branches và tìm nhánh “add-sort-func” mà chúng ta vừa tạo.

Go to the Branches tab and click “Add” in the pull request column

Nhấp vào “Add” trong cột yêu cầu kéo và bạn sẽ thấy màn hình sau:

The pull request screen

Đảm bảo điền và điền chính xác các trường sau:

  1. Nhánh mục tiêu: Nhánh mục tiêu để hợp nhất một yêu cầu kéo (ví dụ: main)
  2. Nhánh yêu cầu kéo: Nhánh sẽ được hợp nhất (ví dụ: add-sort-func)
  3. Người được giao: Người chịu trách nhiệm xem lại và hợp nhất yêu cầu kéo

Sau đó nhấp vào nút “Add pull request”. Thông báo sẽ được gửi đến người được giao và bất kỳ người dùng nào bạn đã thêm vào trường “Notify pull request to”.

Màn hình sau sẽ hiển thị tiếp theo để bạn kiểm tra yêu cầu:

The screen after the pull is request created

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life