Skip to main content
 1. Learn center
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng yêu cầu kéo trong Git
 7. Xem lại và hợp nhất yêu cầu kéo
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Xem lại và hợp nhất yêu cầu kéo

Bạn có thể kiểm tra và xem lại những khác biệt về mã ngay trong Backlog.

Đầu tiên, hãy đi đến tab “Files”.

Go to the “Files” tab

Nếu bạn thấy cần sửa đổi điều gì, bạn có thể nhận xét ngay trên mã nguồn.

Chỉ cần di chuột qua hàng mục tiêu và nhấp vào nút dấu cộng xuất hiện.

Hover over the target row and click the plus button that appears

Nhập bất kỳ thay đổi nào và người dùng bạn muốn thông báo về chúng. Sau đó nhấp vào “Submit”.

click “Submit”

Nhận xét của bạn được nhúng nội tuyến vào mã nguồn và cũng được đăng lên tab “Comment”.

Also posted to the “Comment” tab

Sau khi xem lại các nhận xét về yêu cầu kéo mà chúng ta đã thêm trước đó và sửa đổi mã nguồn cho phù hợp.

var sortNumber = function (number) {
  number.sort(function (a, b) {
    if (a === b) {
      return 0;
    }
    return a < b ? -1 : 1;
  });
 };

 var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
 sortNumber(number);
 console.log(number);

Bây giờ việc chỉnh sửa đã hoàn tất, hãy cam kết và đẩy lại.

$ git add sort.js
$ git commit -m "<commit_message>"
$ git push origin add-sort-func
“Fix to use the strict equality operator (===)”

Nhận xét về yêu cầu kéo chúng ta đã tạo trước đó cho biết đã sửa.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life