Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng yêu cầu kéo trong Git
 7. Tạo xung đột yêu cầu kéo
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Tạo xung đột yêu cầu kéo

Một số xung đột hợp nhất có thể khiến mã nguồn không thể tự động hợp nhất. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần khắc phục sự cố theo cách thủ công.

Để trình bày cách hợp nhất với xung đột, trước tiên chúng ta cần tạo và chỉnh sửa mã trên nhiều nhánh và cố gắng hợp nhất chúng.

Để bắt đầu, chúng ta cần tạo lại tình huống xảy ra xung đột. Chúng ta có thể tạo xung đột bằng cách sử dụng toán tử đẳng thức == cho một nhánh của sort.js và toán tử đẳng thức chính xác === cho nhánh kia.

Tạo một kho lưu trữ mới và đẩy mã nguồn sau vào nhánh chính.

// sort.js
 var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
 console.log(number);

Tiếp theo, tạo hai nhánh.

$ git checkout -b add-sort-func2
$ git checkout -b add-sort-func1

Sau đó chỉnh sửa mã nguồn trên nhánh add-sort-func1.

// sort.js
 var sortNumber = function (number) {
   number.sort(function (a, b) {
     if (a == b) {
       return 0;
     }
     return a < b ? -1 : 1;
   });
 };


 var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
 sortNumber(number);
 console.log(number);

Và cam kết và đẩy các thay đổi.

$ git add sort.js
$ git commit -m "<commit_message>"
$ git push origin add-sort-func1
“A process of sorting an array has been added”

Tiếp theo, thực hiện yêu cầu kéo cho nhánh add-sort-func1 và hợp nhất.

Click "Add pull request" Click "Merge"

Sau đó chuyển nhánh sang add-sort-func2.

$ git checkout add-sort-func2
Edit the source code.
// sort.js
 var sortNumber = function (number) {
   number.sort(function (a, b) {
     if (a === b) {
       return 0;
     }
     return a < b ? -1 : 1;
   });
 };

 var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
 sortNumber(number);
 console.log(number);

Và cam kết và đẩy các thay đổi.

$ git add sort.js
$ git commit -m "<commit_message>"
$ git push origin add-sort-func2
“A process of sorting an array has been added”

Tiếp theo, tạo một yêu cầu kéo cho nhánh add-sort-func2.

Click "Add pull request"

Đây là nơi xảy ra xung đột của chúng ta.

Conflict occurs Conflict occurs

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life