Skip to main content
 1. Learn
 2. Software Development
 3. Guides
 4. Git tutorial
 5. Cách sử dụng Git
 6. Cách sử dụng yêu cầu kéo trong Git
 7. Giải quyết xung đột yêu cầu kéo
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Giải quyết xung đột yêu cầu kéo

Hãy hợp nhất nhánh mà chúng ta đang làm việc và nhánh mục tiêu kéo yêu cầu kéo (trong trường hợp này là nhánh chính).

Đầu tiên, kéo nhánh chính.

$ git pull origin main

Tiếp theo, giải quyết xung đột cục bộ.

// sort.js
var sortNumber = function (number) {
  number.sort(function (a, b) {
<<<<<<< HEAD
   if (a === b) {
=======
   if (a == b) {
>>>>>>> add-sort-func2
     return 0;
   }
   return a < b ? -1 : 1;
  });
};

var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
sortNumber(number);
console.log(number);

======= ở trên là kho lưu trữ cục bộ và bên dưới là kho lưu trữ từ xa. Lần này, hãy giữ mã của kho lưu trữ cục bộ và xóa kho lưu trữ từ xa vì kho lưu trữ trước sẽ tạo ra mã tốt hơn.

// sort.js
 var sortNumber = function (number) {
   number.sort(function (a, b) {
     if (a === b) {
       return 0;
     }
     return a < b ? -1 : 1;
   });
 };

 var number = [19, 3, 81, 1, 24, 21];
 sortNumber(number);
 console.log(number);

Tiếp theo, cam kết và đẩy lại mã nguồn đã sửa đổi.

$ git add sort.js
$ git commit -m ""
$ git push origin add-sort-func2
 "Conflict resolved"

Xung đột đã được giải quyết! Bây giờ bạn có thể hợp nhất.

The conflict has been resolved

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life