Skip to main content
  1. Learn
  2. Software Development
  3. Guides
  4. Git tutorial
  5. Cách sử dụng Git
  6. Cách sử dụng Git trên Windows
  7. Cài đặt mặc định
GuidesSoftware DevelopmentBacklog
Git

Project and code management together.

Cài đặt mặc định

Tiếp theo, đặt tên người dùng và địa chỉ email mặc định của bạn để Git có thể xác định người cam kết thay đổi.

Việc thiết lập này chỉ cần thực hiện một lần.

Từ menu chuột phải, nhấp vào “TortoiseGit” > “Settings”.

Chọn ngôn ngữ của bạn và nhấp vào “Next”.

Click TortoiseGit settings

Nhấp vào “Next” trên màn hình sau.

click Next

Và nhấp lại vào “Next”.

click Next again

Nhập tên và địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào “Next”.

Enter your name and email address, then click “Next Click Finish

Nhấp vào “Finish”.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ thay đổi tên nhánh mặc định để bao hàm hơn.

Để làm như vậy, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu và chọn “TortoiseGit”, sau đó chọn “Settings”.

right-click and choose TortoiseGit, then choose Settings

Nhấp vào mục có nhãn “Git”, sau đó nhấp vào “Edit systemwide gitconfig”.

(Lưu ý: Bạn có thể cần trợ giúp từ bộ phận CNTT nếu bạn không có các đặc quyền phù hợp trên thiết bị của mình.)

Click on the entry labeled Git, then click Edit systemwide gitconfig

Trong trình soạn thảo văn bản mở ra, hãy tìm dòng có nội dung “defaultBranch = master”.

gitconfig code

Thay thế nó bằng “defaultBranch = main” (hoặc tên khác mà bạn thấy phù hợp).

Replace it with defaultBranch = main on the gitconfig code

Thiết lập đã hoàn tất! Bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào làm.

Subscribe to our newsletter

Learn with Nulab to bring your best ideas to life